Tút sở hữu Google Drive 8$ – 3TB

– Dung lượng chứa: 3Tb

– Thời gian: 2 năm

Cách làm như sau (chú ý bước cuối cùng):

Bước 1: Vào link: https://owasp.org/membership/?student=yes :

Bước 2:

  • Chọn một trong hai quốc gia: Ukraine; Israel… để đc free 1 năm đầu;
  • Điền email hay dùng;
  • Điền thông tin trường đại học của quốc gia ở trên: search Google hoặc vào Copilot hỏi nó cho luôn;
  • Điền địa chỉ của quốc gia đó: Có thể vào luôn trang f.ake lấy: bestrandoms. com/random-address-in-il?quantity=6 (bỏ khoảng trắng);

Google Drive 8$

Bước 3: Chờ nó gởi thông tin về email, hoặc vào luôn trang sau điền lại email cũ -> reg acc google drive: owasp. org/manage-membership (bỏ khoảng trắng)

Bước 4: Nó sẽ cấp cho một email có đuôi dạngL abc.xyz@owasp. org

Bước 5: dùng địa chỉ đó login vào gmail bình thường -> chọn “Quên mật khẩu” để đổi.

Bước 6: done

  • AE tới đây có 1 năm;

Bước 7: Lặp lại thứ tự các bước trên, nhưng chọn Việt Nam -> sẽ yêu cầu thanh toán 8$, charge thẻ VISA bất kỳ;

  • Ae tận hưởng 1 năm nữa (như ảnh);

Bước 7.1: đợi hết 2 năm, renew fee 20$; hoặc 200$ có tài khoản lifetime;

Bước 8: làm nhanh trước khi nó fixx

Tút sở hữu Google Drive 8$

Trả lời